Gift Cards


BabySense | 1 sessão (Porto)
45€
BabySense | Pack 2 sessões (Porto)
80€
BabySense | Pack 3 sessões (Porto)
100€
BabySense 2 friends | 1 sessão (Porto)
75€
BabySense 3 friends | 1 sessão (Porto)
90€
Brain Building | 2 SPA + 2 BabySense (Porto)
130€
Brain Building | 4 sessões SPA
150.00 - 180.00€
Consulta de SOS - 1ª sessão
75.00 - 85.00€
Consulta de SOS - sessão subsequente
70.00 - 80.00€
CPPR | 1ª sessão
75.00 - 85.00€
CPPR | sessão subsequente
70.00 - 80.00€
MIX | 1 SPA + 1 consulta
120.00 - 140.00€
MIX | 2 SPA + 2 BabySense (Porto)
160€
SPA | 1 Sessão
60.00 - 70.00€
SPA | Pack 2 sessões
100.00 - 120.00€
SPA | Pack 3 sessões
140.00 - 170.00€